กองพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

เลขหมายโทรศัพท์กลาง สถ.

0-2241-9000

ต่อเบอร์โทรภายใน

2311-2

หมายเลขโทรสาร

0-2241-7223

อีเมล

dla0818_3@dla.go.th