FAQ

ฉันสามารถชำระเงินรูปแบบใดได้บ้าง
คำตอบ
จ่ายผ่าน QR Code ที่ธนาคาร/ATM หรือจ่ายเงินสดที่ อปท.
ใบแจ้งชำระเงินของฉันอยู่ที่ไหน
คำตอบ
กดพิมพ์เอกสารในแต่ละกระบวนการ จะมีรายชื่อเอกสารให้เลือกพิมพ์
ผู้รับผิดชอบของ อบจ. กำหนดข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในระบบฯ
คำตอบ
กำหนดข้อมูลค่าธรรมเนียม/ภาษี, กำหนดข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม/ภาษี, กำหนดข้อมูลบัญชีธนาคารรที่ใช้ในการรับชำระผ่านระบบ Local Service